Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Vedtægter

 

Vedtægter for den selvejende institution

Gregers Krabbe Friskolen
Haverslevvej 107, Aarestrup
9520 Skørping
CVR- nr.: 28 44 56 60

 

Hjemsted og formål

§ 1
Stk. 1.
"Gregers Krabbe Friskolen" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Rebild kommune. Skolen er oprettet den 18.08.2004. Skolens adresse er: Haverslevvej 107, Aarestrup, 9520 Skørping. Skolen har CVR-nr. 28 44 56 60

§ 2
Stk. 1.
Institutionens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende love og regler gældende for friskoler og private grundskoler m.v., samt pr august 2014 privatinstitution i henhold til § 36A i "Lov om friskoler og private grundskoler mv".

Stk. 2.
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på grundlag af den Grundtvig/Koldske skoletradition. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Skolens drift

§ 3
Stk. 1.
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde de egendækningskrav, som undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v."

Stk. 2
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f. eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelse og lignende.
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m. v." Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Skolekreds

§ 4
Stk. 1.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene i begge institutioner samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter eventuelt kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

Stk. 2.

Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af "Lov om friskoler og private grundskoler mm." og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk. 3.
Institutionskredsen, som er en del af skolekredsen, består af forældre til børn i den private dagsinstitution.

§ 5
Stk. 1.
Medlemskab giver ikke ret til nogen del af skolens formue jf. § 3 stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk. 2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6
Stk. 1.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." og de i henhold hertil udsendte bekendtgørelser.

Generalforsamling

§ 7
Stk. 1.
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
4.b Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
5. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Stk. 3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 10 af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9
Stk. 1.
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Alle forslag til kandidater og afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10
Stk. 1.
Bestyrelsen består i alt af 9 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen, og mindst 3 skal være forældre til børn i den private institution.

Stk. 2.
Bestyrelsens medlemmer skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens resten vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså på generalforsamlingen 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 4 og 5 årligt. Hvis generalforsamlingens dagsorden indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst tre suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk. 6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen, samt hvem de repræsenterer.

 

Stk. 8.

Pr. august 2014 vælges 3 institutionskredsmedlemmer på et særligt valgmøde. Samtidig afgår et siddende skolekredsvalgt bestyrelsesmedlem (ved lodtrækning), samt de to udpegede medlemmer af Bifrost/Gimles bestyrelse, således at den nye bestyrelsesstruktur bliver gennemført. Til generalforsamling 2015 afgøres ved lodtrækning, hvem der er på valg.

§ 11
Stk. 1.
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionerne kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen eller privatinstitutionen (medlem af forældrekredsen).

Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden skal være registreret i CPR. med bopæl i Danmark.

Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 4.
Skolens leder og den daglige leder af den private institution, samt en repræsentant for øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører disse, kan bestyrelsen bestemme at suspendere deres mødedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseserhvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12
Stk. 1.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægterne. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Konstituering foregår på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen/det særligt indkaldte valgmøde. Dette møde skal være afviklet senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 2.
Bestyrelsen holder møder så ofte formanden eller minimum 4 medlemmer finder det fornødent. Der skal dog afholdes minimum 10 ordinære bestyrelsesmøder pr. år.

Stk. 3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13
Stk. 1.
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte samt eventuelle tilsynsførende.

Stk. 2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkelig udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. "Lov om friskoler og private grundskoler m. v." samt "Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m. v." I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14
Stk. 1.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med dennes vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m. v." og skolens vedtægter.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 4.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægternes § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 5.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk. 6.
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15
Stk. 1.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

 

Tegningsret

§ 16
Stk. 1.
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

 

Skoleleder

§ 17
Stk. 1.
Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

Årsrapport

§ 18
Stk. 1.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19
Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, idet vedtægtsændringer træffes i fællesskab af bestyrelsen og generalforsamlingen.

Stk. 3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.

Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedels flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

 

Nedlæggelse

§ 20
Stk. 1.
Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2.
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk. 3.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.

Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§ 21
Stk. 1.
Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er offentliggjort på skolens hjemmeside.
Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå hvem der er formand og næstformand.

Vedtaget 1. gang på skolens stiftende generalforsamling d. 18. august 2004
Seneste vedtægtsændring vedtaget på skolens generalforsamling d. 2. april 2014, samt på ekstraordinær generalforsamling d. 20. maj 2014.

 

 

 

 

Formand: Marie Nordskov Nielsen, Grønnegade 10, Haverslev, 9610 Nørager

Næstformand: Dorte Høgh Møller, Stubberupvej 25, Aarestrup, 9520 Skørping

Lars Laustsen, Foldagervej 27, Torsted, 9541 Suldrup

Stig Ottesen, Udsigten 7, Ravnkilde, 9610 Nørager

Søren Skibber Hanse, Haverslevvej 113, Aarestrup, 9520 Skørping

Helle Møller Jensen, Stubberupvej 48, Aarestrup, 9520 Skørping

Anna Bobach, Aarestrupvej 99, Aarestrup, 9520 Skørping

Mie Rud Jakobsen, Himmerlandsbyen 7, Aarestrup, 9520 Skørping

Martin Kragelund, Haverslevvej 67, Aarestrup, 9520 Skørping                                

 

Vedtægterne er offentliggjort på denne hjemmeside 24. juni 2014