Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Faglighed

Gregers Krabbe Friskolen følger undervisningsministeriets fælles mål

 

Evaluering

Det samlede evalueringsbillede på Gregers Krabbe Friskolen kan ikke beskrives endegyldigt. Underviserne har i vid udstrækning valg- og metodefrihed ift. den daglige evaluering af undervisningen. Vi vil i det følgende beskrive, hvilke evalueringsmetoder der anvendes hen over skoleåret. Disse tager udgangspunkt i Friskoleloven.

§1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

§1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.

 

1. Den løbende evaluering

Den løbende evaluering af undervisningen og undervisningsformen (§1b stk.2) er ikke koordineret og dermed undervisernes personlige valg. 

I forbindelse med skriftlige fremstillinger og rapporter i hovedfag som dansk, matematik, engelsk og tysk gives der både mundtlige og skriftlige kommentarer til eleven. I evalueringen er der fokus på det skriftlige arbejdes kvalitet. Der fokuseres ligeledes på udviklingspunkterne og hvad der med fordel kan ændres, så resultatet bliver endnu bedre. I de yngste klasser vælges oftest den mundtlige evaluering frem for den skriftlige.

Elevers faglige og sociale udvikling drøftes på både møder i klasse- og afdelingsteams samt enkelte gange på fælles medarbejdermøder. Individuelle indsatser, fokusområder mv. drøftes og kommunikeres i videst mulige udstrækning altid med forældrene.

Der afholdes fagudvalgsmøder i dansk og matematik to gange årligt, hvor faglærerne mødes og evaluerer undervisning på de forskellige årgange. Læsevejleder og matematikvejleder konfererer med de øvrige faglærere. Evalueringen danner grundlag for fremadrettede fokuspunkter i dansk- og matematikundervisningen samt for støtteindsatser i nævnte fag.

Der benyttes relevante prøver/test i fagene for at vurdere elevernes standpunkt og/eller udbytte af undervisningen, når underviserne finder det nødvendigt. I forbindelse med skolehjemsamtaler underbygges den mundtlige evaluering over for elev og forældre altid af skriftlig dokumentation i form af tests, opgaver mv.

 

2. Afgangsprøver

Gregers Krabbe Friskolen er en prøveafholdende skole, som tilbyder afgangsprøve i alle obligatoriske prøvefag. Der afholdes ligeledes terminsprøver i 7.-9. klasser i dansk, matematik, engelsk og tysk. Terminsprøver i to sidstnævnte fag afvikles dog kun for elever i 8. og 9. klasse.

Der gives standpunktskarakterer i november og april for 7.-9. klasse i alle prøveforberedende fag.

 

3. Støtteindstillinger

Ved indmeldelse af nye elever indhentes der altid mundtlig og nogle gange skriftlig reference fra afgivende institution/skole. Forældrene giver skriftligt samtykke hertil i forbindelse med indmeldelse. Dette giver det bedst mulige afsæt for en vellykket indsats for den enkelte elev.

Friskolen har et meget godt samarbejde med PPR i Rebild Kommune. Psykologer, pædagogfaglige konsulenter, fysioterapeuter, læsevejledere, sundhedsplejersker og i nogle tilfælde socialrådgivere er vores primære samarbejdspartnere. Testresultater, observationer, de opsatte mål i de pædagogiske handleplaner mv. er med til at kortlægge elevernes særlige behov.

For SPS-elever (og flere andre) evalueres de skriftlige handleplaner halvårligt. Dette igennem netværksmøder med relevante deltagere samt efterfølgende interne arbejdsmøder hvor primære lærere/pædagoger deltager.

 

4. Projektevaluering

I forbindelse med den årlige projektuge i 7.-9. klasse gives der til alle elever en skriftlig evaluering på fremlæggelse, produkt og arbejdsindsats. Med den skriftlige evaluering gives der altid en medfølgende karakter.

På mellemtrinnet sker evalueringen af skriftlige opgaver og fremlæggelser enten skriftligt eller mundtligt.

 

5. Regelmæssig underretning til elever og forældre

Vi afholder skolehjemsamtaler to gange årligt på alle klassetrin. I vores børnehaveklasse afholdes første skolehjemsamtale i elevens hjem. Under samtalerne orienteres elev og forældre om den faglige og sociale udvikling for den enkelte elev, ligesom der opstilles fokuspunkter op for den næste periode. Ud over dansk og matematiklærere deltager faglærerne i engelsk og tysk på skift fra 5. klassetrin.

Vi afholder to årlige trivselsdage, hvor den enkelte klasselærer vurderer om der skal afholdes elevsamtaler eller om det er trivslen på gruppeniveau, som der skal være i fokus.

 

6. Årlig evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan med henblik på offentliggørelse på hjemmesiden

Vi fastholder allerede gældende praksis i forhold til årsevalueringen med få tilrettelser med henblik på skriftlig offentliggørelse.

 

7. Årsevaluering

Hvert år evaluerer vi årets undervisning og aktiviteter. Hver lærer vælger i sin evaluering at fremhæve nogle fokuspunkter, som læreren finder det vigtigt at diskutere. Hermed kommer der fokus på de sværeste udfordringer og de største problemfelter.

Årsevalueringen er mundtlig med referat. Det kan hæve evalueringens brugsværdi for den evaluerende lærer at have frihed til at være personlig og evt. gøre brug af konkrete eksempler – som naturligvis ikke kan offentliggøres.

1. Skoleledelsen kategoriserer de vigtigste evalueringsemner under fælles overskrifter, hvilket giver en række fokuspunkter. Denne liste over fokuspunkter kan offentliggøres.

2. Konklusionerne med handleplan udgør både evaluering og opfølgningsplan.

Punkt 1 og 2 offentliggøres i et kortfattet, sammenhængende hele i august og erstattes hvert år af den aktuelle evaluering. Sidstnævnte er skolelederens ansvar.

 

8. Evaluering og opfølgningsplan på skoleåret 2021-2022 (august 2022)

 

1. Standpunktskarakterer og prøvekarakterer 2022

Vi er meget tilfredse med elevernes præstationer set i lyset af et turbulent udskolingsforløb for vores elever i 9. klasse grundet corona. Dette hvad angår standpunktskarakterer og prøvekarakterer.

 

2. Evaluering som arbejdsredskab

I skoleåret 2022-2023 vil vi sætte fagligt fokus på, hvordan summative evalueringsformer i højere grad kan benyttes som et arbejdsredskab. Vi ønsker at bruge test og prøver til analyse af den enkelte elev og klasses faglige niveau og herudfra lave en målrettet undervisning, som skal sikre, at eleverne dygtiggør sig så godt de kan inden for de forskellige faggrupper.

Opfølgning: november 2022 (efter afholdt pædagogisk dag) og løbende

 

3. Faglig fordybelse

Nedlukning og hjemmeskole har i mange sammenhænge været en udfordring. På Gregers Krabbe indfører vi 4 faste hjemmeskoledage for elever i 9. klasse. Eleverne får en undervisningsplan med hjem. Målet er at sikre en faglig fordybelse, øvelse i selvstændigt tilrettelæggelse og fagligt arbejde samt løsning heraf. Dette er besluttet i samråd vores elever i 9. klasse.

Opfølgning: løbende og i samarbejde med elever og forældre i 9. klasse

 

4. Læsevejledning

Vi har flere elever, som er udfordret på læsning og stavning. Dette har vi handlet på, og vi har derfor ansat en læsevejleder, som udelukkende beskæftiger sig med dette område. Læsevejlederen vil både tilbyde læseforløb for udvalgte elever, men i lige så høj grad klæde underviserne på til at løfte opgaven med læse- og skriveudfordrede elever i den daglige undervisning.

Der er herudover en ambition om, at alle undervisere i indskolingen gennemfører Alkalærkursus.

Opfølgning: november 2022 (efter afhold pædagogisk dag) og løbende

 

5. NEST

Vi vil fortsat implementere de specialpædagogiske principper fra NEST i vores klasserumsledelse. Evalueringen sker i praksis i samarbejde med PPR, som foretager observationer af undervisningen. Ligeledes vil underviserne få mulighed for at observere hinanden og herved give feedback ud fra fælles opstillede mål.

Opfølgning: november 2022 (efter afholdt pædagogisk dag) og løbende